เรื่องครัว ไว้ใจเรา

บริการออกแบบครัวสำหรับมืออาชีพ

รับผลิต ออกแบบ

ปรึกษางานครัว

อุปกรณ์ครัว

วางระบบครัว

ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง

การออกแบบครัวให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละสถานที่นั้น
บริษัท สหสเตนเลสสตีล ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการทำงานในครัวอย่างสะดวก ลื่นไหล ไม่ติดขัด จากการออกแบบครัวที่ดี ทำให้ทีมครัวหลังบ้านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้สามารถส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพที่ดีและมีความสม่ำเสมอ ในทางกลับกันนั้นการออกแบบครัวที่ไม่เหมาะสมนอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานแย่ลงแล้วอาจส่งผลลบให้เกิดอันตรายในครัวได้อย่างไม่คาดฝัน

บริษัทฯ มีบริการออกแบบครัวสำหรับสถานที่ต่าง ๆ
อาทิเช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานผลิตอาหาร ซึ่งการออกแบบครัวจะครอบคลุมถึงการจัดวางผลิตภัณฑ์ครัว และงานระบบต่างๆ เช่น ระบบแก๊ส ระบบน้ำดี/น้ำทิ้ง ระบบไฟฟ้า ระบบระบาย/เติมอากาศ ระบบดับเพลิงในที่ดูดควัน ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ห้องคลีนรูม โดยที่การออกแบบครัวนี้จะเน้นถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้แบบครัวที่เหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดของครัวสถานที่นั้นๆ
อาทิเช่น ขนาดของครัวเมื่อเทียบกับความต้องการในการผลิตอาหาร, การเลือกใช้และจัดวางอุปกรณ์ครัวให้เหมาะสมกับลักษณะของเมนูอาหารที่จะถูกปรุง ฯลฯ รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่มีความสำคัญ เช่น งบประมาณ เป็นต้น นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมีบริการซ่อมบำรุงและบริการเช่าอุปกรณ์ครัวอีกหลากหลายชนิดอีกด้วย